فرصتهای شغلی

به تيم مجرب و متخصص ما ملحق شويد
مهندسین مشاور چگالش برای انجام پروژه های بزرگ ملی در صنایع نفت گاز و پتروشیمی از واجدین شرایط در رشته های زیر دعوت به همکاری می نماید

كارشناس ايمني

شركت چگالش جهت تكميل كادر ايمني خود در دفتر اهواز از واجدين شرايط ساكن شهر اهواز دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به تمامي اصول ايمني و بهداشت

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه HSE در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ايمني صنعتي يا بهداشت حرفه اي وداراي گواهينامه هاي مربوطه
توضیحات
 • محل :اهواز
 • بخش / پروژه :ايمني
 • تاريخ :23 آذر 1399

كارشناس برق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط فني IEC, IEEE, IPS, IGS, NIOEC, NFPA مسلط به فرايند توليد مدارك خريد بخش برق

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي برق
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :برق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس برق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط فني IEC, IEEE, IPS, IGS, NIOEC, NFPA مسلط به فرايند توليد مدارك خريد بخش برق

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي برق
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :برق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس برق مخابرات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-مسلط به استانداردها و ضوابط فني ,IEC, IEEE, IPS, IGS, NIOEC, ITU,TIA/EIA مسلط به فرايند توليد مدارك خريد بخش مخابرات داراي تجربه كاري در زمنه اسكادا

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط در صنعت نفت گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي برق-مخابرات
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :برق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

نقشه كش صنعتي برق

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :ديپلم
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :برق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس طراح ارشد لوله كشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر قابليت رهبري تيم مهندسي تسلط كامل به زبان انگليسي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 15 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس طراح لوله كشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر تسلط كامل به زبان انگليسي و نرم افزار PDMS

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 4 الي 8 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس طراح لوله كشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد-فارغ التحصيل دانشگاه هاي معتبر تسلط كامل به زبان انگليسي و نرم افزار PDMS

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 الي 3 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :لوله كشي
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس مهندسي فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 6 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس ارشد مهندسي ايمني فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 7 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ايمني
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس مهندسي ايمني فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي مهندسي شيمي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ايمني
 • تاريخ :25 بهمن 1399

نقشه كش

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 2 سال سابقه كار و آشنا با تهيه نقشه هاي بخش ايمني
 • مدرک تحصیلی :ديپلم
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ايمني
 • تاريخ :25 بهمن 1399

طراح ارشد سازه

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 الي 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي عمران
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :سيويل
 • تاريخ :25 بهمن 1399

طراح سازه

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 تا 3 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي عمران
توضیحات
 • محل :ت
 • بخش / پروژه :سيويل
 • تاريخ :25 بهمن 1399

طراح ارشد سيويل و محوطه

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 الي 15 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي عمران
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :سيويل
 • تاريخ :25 بهمن 1399

طراح سيويل و محوطه

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي عمران
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :سيويل
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس 3D Modeling

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد- مسلط به نرم افزارهاي BOCAD-TEKLA-PDMS-E3D

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 الي 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارداني- كارشناسي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :سيويل
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس ارشد كنترل و ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 12 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق همه گرايشها
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس كنترل و ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق همه گرايشها
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس كنترل و ابزار دقيق

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به نرم افزار AVEVA

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي برق همه گرايشها
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :ابزار دقيق
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس تاسيسات و تهويه مطبوع

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به نقشه كسي و نرم افزار AutoCad آشنا با استاندارد و نرم افزار HAP

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي -كارشناس مخازن تحت فشار

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :25 بهمن 1399

كارشناس مكانيك حرارت و سيالات/جامدات

شركت چگالش جهت تكميل كادر مهندسي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد. مسلط به ICDL و نرم افزار AutoCad و مسلط به زبان انگليسي -كارشناس مبدلهاي حرارتي

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 3 الي 5 سال سابقه كار مرتبط در زمينه طراحي پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي يا كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :مكانيك
 • تاريخ :25 بهمن 1399

نقشه كش فرآيند

شركت چگالش جهت تكميل كادر طراحي خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 1 تا 3 سال سابقه كار
 • مدرک تحصیلی :كارداني- كارشناسي
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :فرآيند
 • تاريخ :18 اسفند 1399

منشي

شركت چگالش جهت تكميل كادر اداري خود در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد.آشنا به زبان انگليسي-مسلط به نرم افزار Office

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 2 الي 5 سال سابقه كار شركتهاي مهندسين مشاور
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي زبان
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :اداري
 • تاريخ :18 اسفند 1399

بازرس

شركت چگالش جهت تكميل كادر بازرسي ساخت ونظارت در ساخت كالا در دفتر تهران از واجدين شرايط دعوت به همكاري مي نمايد

ملزومات
 • سابقه کار :داراي حداقل 10 سال سابقه كار مرتبط در زمينه پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي
 • مدرک تحصیلی :كارشناسي ابزار دقيق -برق- مكانيك و جوشكاري
توضیحات
 • محل :تهران
 • بخش / پروژه :تداركات كالا-بازرسي كالا
 • تاريخ :8 ارديبهشت 1400