پروژه ها

جزییات

واحد استخراج با حلال بوتادين پتروشيمي تبريز

 جدول مشخصات
پروژه واحد استخراج با حلال بوتادين
كارفرماشركت پتروشيمي تبريز
محل تبريز- ايران
شرح كارتوليد ساليانه 17000 تن بوتادين 1و 3 از مخلوط CA خروجي از واحد اتيلن با استفاده از ليسانس شركت BASF
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - ساخت، نصب و اجرا،
شريك خارجيLURGI OEL-GAS-CHEMIE
وضعيت پروژهتمام شده