پروژه ها

جزییات

واحد استخراج با حلال بوتادين پتروشيمي امير كبير

 جدول مشخصات
پروژهواحد استخراج با حلال بوتادين
كارفرماشركت پتروشيمي اميركبير
محلبندر امام- ايران
شرح كارتوليد ساليانه 51084 تن بوتادين 1و 3 از مخلوط CA خروجي از واحد اتيلن با استفاده از ليسانس شركت BASF
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا
شريك خارجيLURGI OEL-GAS-CHEMIE
وضعيت پروژه تمام شده