پروژه ها

جزییات

واحد توليد اسيد ترفتالات خالص

 جدول مشخصات
پروژهواحد توليد اسيد ترفتالات خالص
كارفرماشركت پتروشيمي شهيد تندگويان
محلبندر امام- ايران
شرح كارساخت يك واحد به ظرفيت 350000 تن درسال
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا
شريك خارجيM.H.I. & TOMEN Co
وضعيت پروژهتمام شده