پروژه ها

جزییات

طرح توسعه ميدان خامي مارون

 جدول مشخصات
پروژهطرح توسعه ميدان خامي مارون
كارفرماشركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
محل مارون- ايران
شرح كارجمع آوري و انتقال محصولات سرچاهي از 5 حلقه چاه به واحد بهره برداري مارون 5 توسط خطوط لوله جرياني، انتقال مايعات جداشده جهت صادرات و انتقال گازهاي تفكيك شده به تاسيسات تزريق گاز مارون
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - اجراء نصب و راه اندازي
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده