پروژه ها

جزییات

طرح جايگاه گاز طبيعي فشرده (CNG)

 جدول مشخصات
پروژه طرح جايگاه گاز طبيعي فشرده (CNG)
كارفرماشركت گاز خودرو
محلشهر هاي مختلف در ايران
شرح كار ايجاد 56 جايگاه گاز طبيعي فشرده در كشور
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - راه اندازي
شريك خارجيDresser Wayne Pignone
وضعيت پروژهتمام شده