پروژه ها

جزییات

ايستگاه تقويت فشار گاز جزيره كيش

 جدول مشخصات
پروژه ايستگاه تقويت فشار گاز جزيره كيش
كارفرماشركت نفت فلات قاره ايران
محل جزاير كيش و سيري- ايران
شرح كارساخت ايستگاه تقويت فشار جزيره كيش و تسهيلات مربوطه + خطوط لوله در جزيره كيش و سيري
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - اجراء نصب و راه اندازي
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده