پروژه ها

جزییات

تسهيلات فرآورش نفت سيار 3 و دستگاه نمكزدايي سيار

 جدول مشخصات
پروژه تسهيلات فرآورش نفت سيار 3 و دستگاه نمكزدايي سيار
كارفرما شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
محل اهواز- ايران
شرح كار طراحي چهار مجموعه از تسهيلات فرآورش سيار نفت به منظور چلوگيري از آلودگي محيط زيست ناشي از سوزاندن نفت چاهها به دليل عمليات اسيد زني و يا تعمير آن و2 دستگاه نمكزدايي سيار
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي طراحي
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده