پروژه ها

جزییات

تصفيه نفتاي سبك و ايزومريزاسيون پالايشگاه نفت شهيد تندگويان تهران

 جدول مشخصات
پروژه تصفيه نفتاي سبك و ايزومريزاسيون
كارفرماشركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران
محلتهران- ايران
شرح كار پلايشگاه تهران نسبت به ساخت واحد تصفيه نفتاي سبك و ايزومريزاسيون آن در جهت توليد 18000 بشكه محصول ايزومريت در روز اقدام نموده است
خدمات ارائه شده خدمات مهندسي - تامين كالا - ساخت، نصب و اجراء
شريك خارجي-
وضعيت پروژهتمام شده